NACRT AKCIONOG PLANA VOJVODINE ZA BIOENERGIJU

Svetska aocijacija za bioenergiju (WBA) u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine izradila je Nacrt Akcionog plana Vojvodine za bioenergiju čiji je cilj smanjenje zavisnosti od biogoriva i ekonomičnije iskorišćavanje obnovljivih izvora energije iz domaćih resursa.