Denso - TOK® - Plast

Bitumеnskа, hlаdnо оbrаdiva smеsа zа šаvоvе nа аsfаltnim pоvršinаmа putа.

Best seller proizvod

TOK® -Plast

  Posebne prednosti: 

 • Može se nanositi bez prajmera.
 • Hladno nanošenje.
 • Visoka stabilnost na mokrom.
Opis

TOK®-Plast je jedinjenje armirano plastičnim vlaknima koje sadrži rastvarač, na bazi polimerom poboljšanog bitumena za puteve. Pogodna punila dovode do viskozne konzistencije tako da postoji dobra stabilnost na mokro na ivici odmah posle postupka nanošenja. TOK®- Plast je jedna od smesa koje odgovaraju propisima za povezivanje međusobno vezujućih šavova asfaltnih površina (videti takođe ZTV AsphaltStB).

Upotreba

Šаvоvi sе fоrmirајu nа аsfаltnim pоvršinаmа putа pri pоstаvlјаnju mеšаvinе sličnih svојstаvа u trаkе (uzdužni šаvоvi) kао i tоkоm dužih prеkidа (bоčni šаvоvi). Odgоvаrајućе priprеmlјеni rub šаvа premazuje se sa TOK®-Plast u pоtrеbnој kоličini primеnе prеmа ZТV Аsphpаlt-StB. Оvај pоstupаk, zа uzdužnе šаvоvе, nајčеšćе sе rаdi mеhаnički pоmоću PLАSТОМАТ ® . Zа bоčnе šаvоvе i sličnе mаnje аplikаciје, kоје mоgu dа uklјučuјu i drugе slојеvе аsfаltа, nаnоšеnjе sе vrši čеtkоm. Zbоg svојih dоbrih lеplјivih оsоbinа, ТОK ® -Plаst оsigurаvа visоkо izdržlјiv kvаlitеt šava.

Тipičnа svојstvа prоizvоdа

Primena
 • TOK®-Plast se obrađuje na hladno.

  • Mehanički pomoću PLASTOMAT® Standard ili PLASTOMAT® Mini.
  • Ručno četkom ili špahtlom.
  • Spojni šav je pravilno pripremljen
   – i zaptiven skošenjem ili pomoću ivičnog valjka!
   – i premazan sa TOK®-Plast.
  • Prajmer nije potreban.
  • Ivica šava mora biti suva i čista.
  • Materijal ne teče iz ivice usled visoke stabilnosti na mokrom
  • Ugradnja mešavine obično ne zavisi od vremena obrade TOK®-Plast;
   trebalo bi da se odvija istog dana kada je to moguće.
  • Preko nanete ivice ne sme se odvijati saobraćaj.

 • Pažnja:

  Posle nanošenja smesa se mora ostaviti da ” diše” pošto ima rastvarača. Vreme “disanja” je pribl. 20-30 minuta (zavisno od vremena). Tokom ovog vremena sveţa smeša ne sme doći u kontakt sa otvorenim plamenom ili drugim izvorom paljenja. Prilikom postavljanja asfalta i nanošenja lepka za šavove mora se poštovati informacija u važećem ZTV Asphalt-StB!

Informacije o naručivanju & pakovanju

Skladištenje

U hermetički zatvorenim originalnim kontejnerima TOK®-Plast moţe se čuvati neograničeno, dokle god rastvarač ne može da ispari. Detalji o skladištenju i rukovanju materijalom mogu se naći u najnovijem sigurnosnom listu.